STATUT
Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola
„HAPPY KIDS’ ACADEMY”

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 33

 1. Przedszkole prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
   
 2. Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach używana jest nazwa: Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „ HAPPY KIDS’ ACADEMY ”.
   
 3. Dyrektor opracowuje  tekst statutu i udostępnia jego treść na stronie internetowej Przedszkola. Statut dostępny jest również w gabinecie dyrektora.
   
 4. Zapisy statutu są przestrzegane przez wszystkich członków społeczności przedszkolnej: właściciela przedszkola dyrektora, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, rodziców,  dzieci.
   
 5. Statut wchodzi w życie z dniem 1.08.2018.

Dowiedz się więcej

Kontakt

tel. +48 660 599 633

Adres

ul. Spacerowa 35,  32-087 Zielonki

 

Wskazówki dojazdu: Dojazd z centrum Zielonek ul. Galicyjską,
dalej ul. Do Cegielni, a następnie w prawo
ul. Spacerową prawie do końca,
po prawej stronie parking i szary budynek (budynek przedszkola).