STATUT
Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola
„HAPPY KIDS’ ACADEMY”

Rozdział 7

Dzieci Przedszkola


§ 29

 1. Dziecko ma prawo do:
  1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
  2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tępa rozwoju
  3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi
  4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
  5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym
  6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.
   
 2. Do obowiązków dziecka należy:
  1) systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości;
  2) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola;
  3) odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę;
  4) dbanie o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu
   
 3. O skreśleniu z listy Dyrektor powiadamia rodziców w formie pisemnej.
   
 4. W przypadku braku uregulowania należności za 2 miesiące, mimo prób rozwiązania problemu, po dokonaniu przez Dyrektora Przedszkola w formie pisemnej, dwukrotnego wezwania do zapłaty, następuje skreślenie  Dziecka z listy i  sprawa zostaje skierowana na drogę sądową.
   
 5. Dziecko może również zostać skreślone z listy dzieci jeśli zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu, dobru innych dzieci lub pracowników Przedszkola.
   
 6. Jeżeli Rodzice wychowanka zataili istotne informacje związane z ich dzieckiem takie które uniemożliwiają pobyt dziecka w przedszkolu muszą liczyć się z możliwością skreślenia takiego dziecka z listy.

 

§ 30

 1. Współdziałanie z rodzicami ma na celu stworzenie warunków do jak najlepszego, wszechstronnego rozwoju dzieci, wzajemnego wpierania w procesie wychowania, realizacji celów i zadań Przedszkola. Współdziałanie opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
   
 2. Rodzice mają prawo do:
  1) uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka;
  2)uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
  3) znajomości realizowanego w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;
  4) ochrony danych osobowych
  5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków i opinii na temat pracy Przedszkola.
   
 3. Rodzice obowiązani są do:
  1) przestrzegania niniejszego statutu i regulaminu
  2) regularnego kontaktowania się z nauczycielem
  3) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu
  4) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, w tym niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
  5) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
  6) przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do Przedszkola bez objawów choroby;
  7) natychmiastowego odbioru dziecka z Przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się choroby;
  8) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkolaprzez osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
   
 4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:
  1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola;
  2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
  3) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem;
  4) usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności dziecka w Przedszkolu ustnie, a w przypadku dłuższej nieobecności pisemnie.
   
 5. W celu zapewnieniu dziecku podczas pobytu w Przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje Dyrektorowi uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Dowiedz się więcej

Kontakt

tel. +48 660 599 633

Adres

ul. Spacerowa 35,  32-087 Zielonki

 

Wskazówki dojazdu: Dojazd z centrum Zielonek ul. Galicyjską,
dalej ul. Do Cegielni, a następnie w prawo
ul. Spacerową prawie do końca,
po prawej stronie parking i szary budynek (budynek przedszkola).