STATUT
Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola
„HAPPY KIDS’ ACADEMY”

Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola


§ 21

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola.
 2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli regulują przepisy Kodeksu Pracy.
 3. Zasady zatrudniania i zwalniania innych pracowników Przedszkola regulują przepisy Kodeksu Pracy.


§ 22

 1. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy:
  1) zapewnienie dzieciom stałej opieki gwarantującej dzieciom bezpieczeństwo podczas prowadzonych zajęć
  2) przestrzeganie ustaleń porządkowych dotyczących przemieszczania się dzieci po Przedszkolu
  3) zwracanie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypadku, w tym podczas przebywania dzieci na zewnątrz budynku.
 2. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci bez opieki. W wyjątkowych sytuacjach dzieci pozostają pod opieką innego pracownika przedszkola.
 3. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
  1) rzetelne przygotowywanie się do każdych zajęć i prowadzenie ich na najwyższym poziomie merytorycznym, dydaktycznym i metodycznym;
  2) przedstawianie Dyrektorowi programu nauczania do prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych
  3) sporządzania planu pracy do realizowanego programu nauczania
  4) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie
  5) aktywne uczestniczenie w zebraniach
  6) uczestniczenie w pracach powołanych  zespołów
  7) systematyczne wypełnianie dokumentacji przedszkolnej
  8) utrzymanie porządku stanowiska pracy i sali zaba
 4. Nauczyciel odpowiada za:
  1) poprawność realizacji przyjętego programu nauczania
  2) bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci
  3) terminowość i poprawność sporządzanej dokumentacji
  4) podejmowanie doskonalenia zawodowego
  5) powierzone mienie.
 5. Nauczyciel ma prawo do:
  1) poszanowania swojej godności
  2) właściwie zorganizowanej pracy, rzetelnej oceny i godnego wynagrodzenia
  3) nauczyciele mają wpływ na życie przedszkola
  4) korzystania ze wsparcia i pomocy bardziej doświadczonych nauczycieli
  5) poszanowania własnej prywatności w relacjach z pracodawcą i w kontaktach z Rodzicami
  6) współpracy ze strony Rodziców zarówno w obszarze edukacyjnym jak i wychowawczym.

 

§ 23

 1. Do zadań nauczyciela w zakresie współdziałania z rodzicami należy:

1) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w Przedszkolu;
2) zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie wiadomości i umiejętności;
3) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;
4) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola poprzez:
    a) pomoc w organizowaniu i przebiegu działań na rzecz Przedszkola.
    b) pomoc w organizowaniu wycieczek i wyjść,
    c) wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci,
5) informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w Przedszkolu i grupie rówieśniczej oraz o jego rozwoju;
6) odbywanie konsultacji z rodzicami.

 

§ 24

 1. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
 2. Nauczyciel dokumentuje obserwacje pedagogiczne w „Arkuszu obserwacji dziecka”.
 3. Arkusz obserwacji dziecka stanowi podstawę do sporządzenia przez nauczyciela „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Informację tą nauczyciel przekazuje rodzicom do końca kwietnia.
   

§ 25

 

 1. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną należy:
  1) informowanie Dyrektora przedszkola o stwierdzonej potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych
  2) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno –pedagogiczną, i inną na rzecz dzieci.
   
 2. W zakresie realizacji zadań związanych z opieką zdrowotną nauczyciel:
  1) zapewnienie dzieciom stałej opieki, gwarantującej bezpieczeństwo od momentu przyjęcia dziecka do momentu przekazania dziecka upoważnionej osobie;
  2) zwracanie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypadku, oraz natychmiastowe zgłoszenie tego faktu przełożonemu lub w sytuacjach pilnych bezpośrednie ingerowanie;
  3) zapoznanie się z ogólnymi przepisami BHP obowiązującymi w przedszkolu i stosowanie się do nich;
  4) chronienie dziecka przed wszelkimi formami przemocy;
  5) przestrzeganie praw dziecka

§ 26

 

 1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego nauczyciela wiodącego  zwanego dalej „wychowawcą”, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań.
   
 2. Do zadań wychowawcy należy:
  1) planowanie pracy wychowawczej powierzonego oddziału;
  2) ustalanie dla danego oddziału szczegółowego rozkładu dnia na podstawie ramowego rozkładu dnia;
  3) współdziałanie z rodzicami w zakresie realizacji zadań wychowawczych Przedszkola;
  4) utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami dzieci oddziału;
  5) prowadzenie dziennika oddziału przedszkolnego i innej dokumentacji
  6) dążenie do ujednolicenia działań wychowawczych domu i przedszkola


§ 27

 

 1. Do zakresu zadań innych pracowników Przedszkola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole należy:
  1) przestrzeganie przyjętych w Przedszkolu zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych;
  2) właściwe reagowania na zauważone ryzykowane zachowania dzieci poprzez powiadamianie o nich wychowawcy i Dyrektora;
  3) uniemożliwianie dzieciom wstępu do pomieszczeń przeznaczonych tylko dla personelu tj kuchni, kotłowni, biura/pomieszczenia socjalnego
  4) dbanie o bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu
  5) dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola
  6) przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych
  7) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy
  8)przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy
  9) branie udziału w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach i naradach mających na celu doskonalenie pracy przedszkola
   
 2. Pracownicy obsługi wspomagają nauczycieli i współdziałają z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:
  1) zgłaszają wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola
  2) wspomagają nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach.

 

§ 28

 1. W przedszkolu utworzone są następujące stanowiska pracy dotyczące administracji i obsługi:
  1) asystent dyrektora
  2) pomocy nauczyciela
  3) pomoc przedszkolna
  4) konserwatora.
   
 2. Do zakresu zadań asystenta dyrektora  należy:
  1) prowadzenie dokumentacji badań okresowych i kontrolnych pracowników;
  2) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
  3) przygotowywanie korespondencji, pism urzędowych, kadrowych i administracyjnych;
  4) przestrzeganie tajemnicy służbowej.
  5) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora przedszkola, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.
   
 3. Do zakresu zadań pomocy nauczyciela należy:
  1) wypełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci poleconych przez nauczyciela;
  2) pomoc nauczycielowi w czasie spacerów i wycieczek;
  3) współuczestnictwo w organizowaniu zabaw w sali i w ogrodzie;
  4) współuczestnictwo w prowadzeniu zajęć
  5) pomoc nauczycielowi w przygotowaniu pomocy do zajęć;
  6) pełnienie dyżuru w szatni;
  7) pomoc w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku dzieciom śpiącym;
  8) utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń.
  9) pomoc podczas ubierania i rozbierania się dzieciom wychodzącym na spacer, do ogrodu, na wycieczkę;
  10) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora przedszkola, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.
   
 4. Do zakresu zadań pomocy przedszkola  należy:
  1) utrzymywanie w czystości wyznaczonych pomieszczeń;
  2) pranie firan, obrusów, ręczników, zasłon;
  3) nakrywanie do stołu oraz podawanie posiłków z kulturą i estetyką;
  4) utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu;
  5) raz w miesiącu dokonywanie generalnego sprzątania przydzielonych pomieszczeń;
  6) pomoc podczas ubierania i rozbierania się dzieciom wychodzącym na spacer, do ogrodu, na wycieczkę;
  7) pomoc w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku dzieciom śpiącym;
  8) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora przedszkola, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.
   
 5. Do zakresu zadań konserwatora należy w szczególności:
  1) dbałość o stan techniczny urządzeń w przedszkolu;
  2) dokonywanie bieżących napraw maszyn, sprzętów, urządzeń, zabawek w przedszkolu i w ogrodzie;
  3) instruowanie pracowników w zakresie sposobu używania maszyn i urządzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania niszczeniu;
  4) dbałość o utrzymanie w przedszkolu odpowiedniej temperatury;
  5) wykonywanie prac ogrodniczych na terenie ogrodu;
  6) dbałość o estetykę i czystość otoczenia przedszkola.
  7) ) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora przedszkola, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.


 

Dowiedz się więcej

Kontakt

tel. +48 660 599 633

Adres

ul. Spacerowa 35,  32-087 Zielonki

 

Wskazówki dojazdu: Dojazd z centrum Zielonek ul. Galicyjską,
dalej ul. Do Cegielni, a następnie w prawo
ul. Spacerową prawie do końca,
po prawej stronie parking i szary budynek (budynek przedszkola).