STATUT
Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola
„HAPPY KIDS’ ACADEMY”

Rozdział 4

Organizacja Przedszkola


§ 11

 1. Rok szkolny w Przedszkolu zaczyna się 1 września danego roku a kończy 31 sierpnia roku następnego. Przedszkole działa cały rok szkolny z wyjątkiem okresu wyznaczonego przez organ prowadzący jako dni wolne i 2 tygodniowej przerwy wakacyjnej.
 2. W razie konieczności wykonania niezbędnych remontów, modernizacji lub konserwacji pomieszczeń lub terenu przedszkola przewiduje się możliwość trzytygodniowej przerwy w okresie wakacji.
 3. Coroczny termin przerw w pracy placówki ustala dyrektor przedszkola.
 4. W wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych wystąpieniem awarii, brakiem technologicznych możliwości zakończenia prac remontowych lub wymaganym okresem karencji materiałów budowlanych czy środków chemicznych niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prac remontowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia przerwy w funkcjonowaniu placówki. W tym przypadku dyrektor w porozumieniu z rodzicami zapewni dzieciom możliwość pobytu w innej, możliwie najdogodniej usytuowanej, placówce oświatowej.
 5. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-17.30.
 6. Skrócenie godzin pracy Przedszkola bądź ustalenie dyżuru jest dopuszczalne w okresach świątecznych feryjnych i wakacyjnych w przypadku zmniejszonej ilości dzieci.
 7. Łączenie grup jest możliwe w przypadku małej ilości dzieci przebywających w Przedszkolu.
 8. Realizacja podstawy programowej odbywa się od 8:00 do 13.00 (5 godzin).
 9. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny arkusz organizacji Przedszkola, w którym określa w szczególności:
  1) liczbę oddziałów
  2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach
  3) tygodniowy wymiar zajęć
  4) czas pracy Przedszkola oraz poszczególnych oddziałów
  5) liczbę pracowników ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze
  6) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli
  7) liczbę pracowników administracji i obsługi,
 10. Opracowany arkusz organizacji Przedszkola Dyrektor przedstawia nauczycielom.
 11. Arkusz organizacji Przedszkola Dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu w terminie określonym przez organ prowadzący.
 12. W przypadku zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji Przedszkola po 30 września zmiany te zatwierdza organ prowadzący.
 13. Dokumentacja obejmuje roczny plan pracy Przedszkola, miesięczne plany pracy grupy, dzienniki zajęć, kartę obserwacji dziecka
 14. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców.
 15. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 16. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia.
 17. W procesie opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznym uwzględnia się edukację dwujęzyczną polsko-angielską


§ 12

 1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut.
 2. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci z tym, że czas prowadzonych:
  1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut.
  2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
 3. Zajęcia religii są organizowane na życzenie rodziców.
 4. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w  płatnych zajęciach dodatkowych.
 5. W czasie zajęć dodatkowych odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonej grupy dzieci ponosi osoba prowadząca zajęcia.
 6. Dzieci nie uczęszczające na zajęcia dodatkowe pozostają pod opieką nauczyciela.


§ 13

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
 2. Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.
 3. Zasady powierzania oddziału i zadania wychowawcy oddziału określa § 22 i § 26.


§ 14

 1. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie.
 2. Przedszkole współdziała z PPP poprzez:
  1) Sporządzanie informacji o dziecku kierowanym do poradni dotyczącej konieczności przeprowadzenia badań pod kątem niepowodzeń w nauce, problemów wychowawczych i innych zaburzeń, badań kontrolnych
  2) W razie potrzeb organizowanie indywidualnych spotkań pracowników poradni z nauczycielami, rodzicami i dziećmi pod kątem niwelowania przyczyn niepowodzeń przedszkolnych;
  3) Uwzględnianie zaleceń o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości rozwojowych dziecka.
  4) Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
  5) Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.


§ 15

 

 1. Rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola z zastrzeżeniem paragrafu 15 ustęp 2 i 3. Opiekę na dzieckiem w drodze do Przedszkola i z Przedszkola sprawują rodzice.
 2. Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z Przedszkola. Upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości oraz własnoręczny podpis rodzica. Całoroczne upoważnienia przechowuje wychowawca do końca czerwca. Jednorazowe upoważnienia przechowuje wychowawca w dokumentacji oddziału przez miesiąc.
 3. Rodzice mogą upoważnić niepełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło 13 lat do odbioru dziecka z Przedszkola. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, datę urodzenia. Upoważnienie przechowuje wychowawca w dokumentacji oddziału.
 4. Rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę nauczyciela przebywającego w Sali zabaw dzieci.
 5. Rodzice po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola i przed jego odebraniem zapisują godzinę przyprowadzenia i odbioru dziecka na liście obecności oddziału i potwierdzają ją podpisem. Lista jest integralną częścią dokumentacji obecności dzieci w przedszkolu.
 6. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka.
 7. Rodzice mają obowiązek przyprowadzenia i odebrania dziecka z przedszkola zgodnie z zapisami umowy o korzystaniu z usług przedszkola.
 8. W przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka z Przedszkola do godziny jego zamknięcia, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez Dyrektora, nie dłużej jak do jednej godziny od zamknięcia Przedszkola.
 9. Przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub osobami upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z Przedszkola. Nauczyciel lub osoba dyżurująca o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia Dyrektora.
 10. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola przez rodziców po upływie czasu, o którym mowa paragrafie 15 ustęp  8, oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź osobami upoważnionymi, Dyrektor lub nauczyciel podejmie decyzję o wezwaniu Policji.
 11. Żądanie jednego z rodziców dotyczące nie wydawania dzieckaz Przedszkola drugiemu z rodziców może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego żądania stosownym orzeczeniem sądowym.

 

§ 16

Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają wszyscy pracownicy przedszkola niezależnie od zajmowanego stanowiska.

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
  1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki;
  2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym jak i psychicznym;
  3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące zasady BHP i ppoż;
  4) współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno- pedagogiczna zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki do zabawy, nauki i wypoczynku a w szczególności:
  1) sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową;
  2) sprzęty posiadają atesty i certyfikaty;
  3) placówka posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej;
  4) w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy.
 3. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel od momentu wejścia dziecka na salę do momentu przekazania go prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba  prowadząca te zajęcia.
 4. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
 5. W wyjątkowych sytuacjach chwilową opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola.
 6. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu BHP i ppoż oraz udzielaniu pierwszej pomocy.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na drogach publicznych prowadzi się zajęcia dotyczące znajomości przepisów ruchu drogowego. Przedszkole stosuje różne formy pracy kształtujące umiejętności poruszania się po drogach i współpracuje z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.
 8. Przedszkole może organizować wycieczki autokarowe i inne wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci.
 9. Wycieczki odbywają się za zgodą rodziców udzieloną na piśmie po wcześniejszym wypełnieniu „Karty wycieczki” i zatwierdzeniu jej przez Dyrektora. Rodzice są poinformowani o wycieczce najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
 10. Każdorazowe wyjście jest zgłaszane do Dyrektora lub osoby go zastępującej. Każda wycieczka i wyjście poza teren Przedszkola jest wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola. Podczas wycieczek opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele i inni pracownicy przedszkola, a w szczególnych przypadkach rodzice. Jedna osoba opieki przypada na 10 dzieci .
 11. Każdy z wychowanków musi mieć wykupione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 12. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Rodzice podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka karetki pogotowia w uzasadnionych przypadkach.
 13. Dzieciom nie wolno podawać żadnych leków (wyjątek stanowią   leki podtrzymujące funkcje życiowe). Rodzice składają pisemna zgodę potwierdzoną przez lekarza na podanie leków i po otrzymaniu takiej zgody leki mogą być podane.
 14. W nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
 15. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia dziecka, Nauczyciel lub Dyrektor informuje Rodziców o jego stanie, a Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
 16. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności materialnej za cenne rzeczy i zabawki przyniesione przez dzieci do przedszkola.
   

§ 17

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora.
 2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora. Ramowy rozkład dnia uwzględnia:
  1)zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki
  2)potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci
  3)rodzaj niepełnosprawności dzieci
  4) oczekiwania rodziców.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, pełniący funkcje wychowawcy, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia.


§ 18

 1. Przedszkole organizuje współpracę z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.
 2. Przedszkole współdziała z rodzicami w procesie wychowawczo - dydaktycznym poprzez:
  1) obustronne przekazywanie informacji o dziecku w rozmowach indywidualnych w czasie ustalonych godzin, na życzenie jednej ze stron (rodzic - nauczyciel)
  2) prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
  3) przynajmniej dwukrotne w ciągu roku szkolnego organizowanie zebrań informacyjnych
  4) organizowanie oddziałowych spotkań okolicznościowych, festynów i uroczystości
  5) wywieszanie informacji dotyczących pracy wychowawczo – dydaktycznej i treści programowych na oddziałowej tablicy informacyjnej
  6) pedagogizacja rodziców poprzez zamieszczanie artykułów na stronie internetowej przedszkola dotyczących rozwoju dzieci
  7) zamieszczanie informacji z życia przedszkola na stronie internetowej i FB.
 3. Częstotliwość spotkań z rodzicami określa opracowany na dany rok szkolny harmonogram form współpracy
  z rodzicami.

Dowiedz się więcej

Kontakt

tel. +48 660 599 633

Adres

ul. Spacerowa 35,  32-087 Zielonki

 

Wskazówki dojazdu: Dojazd z centrum Zielonek ul. Galicyjską,
dalej ul. Do Cegielni, a następnie w prawo
ul. Spacerową prawie do końca,
po prawej stronie parking i szary budynek (budynek przedszkola).