STATUT
Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola
„HAPPY KIDS’ ACADEMY”

Rozdział 3

Organy Przedszkola

 


§ 7

1. Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor  Przedszkola
2) Dyrektor Zarządzający
3) Rada Pedagogiczna

§ 8

1. Przedszkolem kieruje Dyrektor  Przedszkola, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników Przedszkola. Kluczowe decyzje konsultuje z Dyrektorem Zarządzającym. Stanowisko Dyrektora Przedszkola powołuje i odwołuje z niego organ prowadzący.
 

2. Do zadań Dyrektora Przedszkola należy między innymi:
1) kierowanie placówką i reprezentowanie przedszkola na zewnątrz.
2) opracowanie statutu przedszkola oraz wprowadzanie zmian i uchwalanie nowego statutu.
3) prowadzenie dokumentacji przedszkola.
4) opracowywanie dokumentacji pedagogicznej we współpracy z Radą Pedagogiczną - zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli.
6) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy - według zasad określonych w odrębnych przepisach, nadzór nad sposobem dokumentowania przez nauczycieli przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz dokumentowania zajęć dodatkowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
7) kierowanie -jako przewodniczący - pracami rady pedagogicznej, realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji jak również wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa oświatowego.
8) sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi, dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
9) w porozumieniu z organem prowadzącym decydowanie o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, ustalanie dla nich zakresów ich obowiązków służbowych a także występowanie z wnioskami do dyrektora zarządzającego w sprawach odznaczeń i innych nagród dla nauczyciela.
10) współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola.
11) w porozumieniu z organem prowadzącym ustalanie rokrocznie składników opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wysokości opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki. Ustalanie wysokości opłat za uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych oraz innych formach proponowanych przez placówkę w ramach dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola
12) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu  w przedszkolu.
13) kierowanie pracami zespołu wczesnego wspierania rozwoju w porozumieniu ze specjalistami- podejmowanie decyzji o organizowaniu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, zajęć terapeutycznych, specjalistycznych i wyrównawczych
14) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym na bieżące działanie Przedszkola.
15) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, placówkami badawczymi i partnerami społecznymi.
16) stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
17) realizacja zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
18) dopuszczanie do użytku przedstawiony przez nauczyciela programów nauczania.
19) tworzenie właściwej atmosfery pracy, opartej na zasadach wzajemnej życzliwości i szacunku.
20) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie:
a) nadania stopniu awansu nauczyciela.
b) skreślenia dziecka z listy dzieci Przedszkola, (po konsultacji z Dyrektorem zarządzającym)

3. Do zadań Dyrektora Zarządzającego miedzy innymi należy:

1)  nadzorowanie bieżącej działalności opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznej przedszkola

2)  zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu

3)  przyznawanie pracownikom nagród i kar porządkowych na wniosek Dyrektora Przedszkola

4)  współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola

5)  archiwizowanie dokumentacji przedszkola

6)  przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do przedszkola zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami

7)  informowanie dyrektora szkoły rejonowej o niespełnieniu przez dziecko zapisane do placówki obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

8) kontrola finansów przedszkola i prawidłowości realizacji projektów

9) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola

10)zarządzanie przedszkolem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych pracownikom przedszkola

11)  ustalenie zakresu obowiązków zastępcy dyrektora, który reprezentuje placówkę i dyrektora w przypadku jego nieobecności

 

4. Do kompetencji  Rady Pedagogicznej miedzy innymi należy:

1) opracowanie i zatwierdzenie regulaminu rady pedagogicznej, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola

2) planowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej

3) wydawanie opinii na prośbę dyrektora  przedszkola.

4)członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz dbałości o wysoką jakość pracy i dobre imię placówki.

 

5. Dyrektor  do dnia 31 sierpnia  każdego roku przedstawia nauczycielom wyniki  i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; Gromadzi informacje o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędne do dokonywania oceny ich pracy; Dokonuje oceny pracy nauczyciela; Dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu; Organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia pracy przedszkola.

6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola po  konsultacji z właścicielem.

2) Dyrektor Przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:

  • wychowawczo - dydaktyczny poziom Przedszkola
  • realizację zadań
  • tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy dzieci
  • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym
  • zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków do pracy.

7. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań powinien współpracować z nauczycielami i rodzicami.
8. Dyrektor jest obowiązany powiadomić do 30 września dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

9. Dyrektor, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego wpisując go do zestawu programów wychowania przedszkolnego.

10. Dyrektor zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.

11. Dyrektor zamieszcza informacje dla rodziców na stronie internetowej Przedszkola, stronie FB przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń dla rodziców w Przedszkolu.


§ 10

  1. Spory między pracownikami  przedszkola oraz pracownikami i rodzicami rozwiązywane są w drodze negocjacji. Wyniki negocjacji są protokołowane i przekazywane do wiadomości Dyrektorowi przedszkola.
  2. Dyrektor  oraz nauczyciele (Rada Pedagogiczna) powinni dążyć do polubownego załatwienia sporów w toku:

1) indywidualnych rozmów

2) nadzwyczajnego posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołanej na wniosek dyrektora zarządzającego lub dyrektora przedszkola

3) mediacji z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Ewentualne spory z rodzicami należy rozwiązywać poprzez:

1) indywidualną rozmowę nauczyciela z rodzicami,

2) indywidualną rozmowę nauczyciela z rodzicami w obecności dyrektora lub dyrektora zarządzającego

3) indywidualną rozmowę dyrektora zarządzającego  lub dyrektora przedszkola z rodzicami,

3. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji Dyrektor przedszkola o istniejącym sporze powiadamia organ prowadzący. Decyzja organu jest ostateczna..
 

Dowiedz się więcej

Kontakt

tel. +48 660 599 633

Adres

ul. Spacerowa 35,  32-087 Zielonki

 

Wskazówki dojazdu: Dojazd z centrum Zielonek ul. Galicyjską,
dalej ul. Do Cegielni, a następnie w prawo
ul. Spacerową prawie do końca,
po prawej stronie parking i szary budynek (budynek przedszkola).