STATUT
Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola
„HAPPY KIDS’ ACADEMY”

 

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola
 

§ 3

 

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 2. Przedszkole realizuje wszystkie zadania ujęte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 lutego 2017r.

 

Zgodnie z zapisami podstawy programowej wychowania przedszkolnego do  zadań Przedszkola należy:

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka,
w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami
i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. Zachęcenie wychowanków do mówienia w języku obcym ze szczególnym naciskiem  na język angielski, rozwijanie dwujęzyczności.

 

§ 4

 

 1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidulanych możliwości psychofizycznych dziecka.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu organizuje Dyrektor po konsultacji z organem prowadzącym Przedszkole.
 4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w trakcie bieżącej pracy z dziećmi w formie:
  1) zajęć rozwijających uzdolnienia
  2) innych zajęć.
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 7. Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
  1) planowanie i koordynowanie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  2) ustalanie form udzielania pomocy
 8. Do zadań nauczyciela i wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
  1) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.
  2) Rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
  3) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).


§ 5

 

 1. Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 2. W Przedszkolu przestrzega się następujących zasad:
  1) Wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem nauczyciela.
  2) Dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela, w wyjątkowych przypadkach dziecko pozostaje pod opieką innego pracownika przedszkola.
  3) Podczas wycieczek i/lub spacerów poza terenem przedszkola
  4) opiekę nad grupą sprawują nauczyciele oraz ewentualnie: asystent nauczyciela, pomoc nauczyciela, lektor angielskiego lub rodzice.
  5) Sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny.
  6) Gorące posiłki są spożywane w salach, w miejscach do tego wydzielonych.
  7) Stosuje się obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
  8) Nauczyciel opuszcza grupę przedszkolną w momencie przekazania jej pod opiekę innego nauczyciela. Opuszczający grupę nauczyciel przekazuje wszelkie informacje związane z dziećmi, które miał pod opieką nauczycielowi przejmującemu opiekę.
   
 3. Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:

       1) Wdrażanie do dbałości o higienę osobistą.

       2) Przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa.

       3) Zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą.

       4) Respektowanie stosowania odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka, w tym stosowanej diety.

       5) Zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, którym ze względów chorobowych wymagane jest specjalne postępowanie.

       6) Udzielenie pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest konieczna.

   4. Nauczyciel zawiadamia Dyrekcję i rodziców o wypadku i chorobie dziecka.
 

   5. W zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedszkole:

       1) Współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia dzieci;
       2) W realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie i higienę.

 

§ 6

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
  1) Organizację oddziałów przedszkolnych dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem predyspozycji rozwojowych dziecka.
  2) Dostosowanie metod, form i tempa pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
  3) Stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności.
  4) Sprawdzone metody pracy, programy autorskie, plany przygotowane przez nauczycieli.

 

Dowiedz się więcej

Kontakt

tel. +48 660 599 633

Adres

ul. Spacerowa 35,  32-087 Zielonki

 

Wskazówki dojazdu: Dojazd z centrum Zielonek ul. Galicyjską,
dalej ul. Do Cegielni, a następnie w prawo
ul. Spacerową prawie do końca,
po prawej stronie parking i szary budynek (budynek przedszkola).