STATUT
Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola
„HAPPY KIDS’ ACADEMY”

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne


 

§ 1

 

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej zwanej w dalszej treści przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi: Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole Happy Kids’ Academy.
 2. Przedszkole jest placówką niepubliczną.
 3. Przedszkole jest placówką, w której zajęcia odbywają się w języku polskimi i angielskim.
 4. Siedzibą Przedszkola jest budynek zlokalizowany przy ul. Spacerowej 35 w miejscowości  Zielonki.
 5. Organem prowadzącym Przedszkole jest osoba fizyczna mgr inż. Piotr Malota prowadzący firmę pod nazwą Piotr Malota Shamrock School of Languages Zielonki który jest jednocześnie Dyrektorem Zarządzającym Przedszkola
 6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
 7. Ilekroć w statucie jest mowa o:
   

1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola  Happy Kids’ Academy

2) Nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Dwujęzycznym Niepublicznym Przedszkolu Happy Kids’ Academy.

3) Dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola Happy Kids’ Academy.

4) Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

5) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć mgr inż. Piotra Malotę prowadzącego firmę pod nazwą Piotr Malota Shamrock School of Languages Zielonki.

6) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.

7) Ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.)

8) Prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996) i ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)

9) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola Happy Kids’ Academy.

 

§ 2

 

 1. Przedszkole działa na podstawie:
  1. Ustawy o systemie oświaty – z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 236
  2. Ustawy  Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203)  i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290
  3. Rozporządzeń wykonawczych do ustawy dotyczących placówek niepublicznych.
  4. Niniejszego statutu
  5. Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)
  6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 356)

Dowiedz się więcej

Kontakt

tel. +48 660 599 633

Adres

ul. Spacerowa 35,  32-087 Zielonki

 

Wskazówki dojazdu: Dojazd z centrum Zielonek ul. Galicyjską,
dalej ul. Do Cegielni, a następnie w prawo
ul. Spacerową prawie do końca,
po prawej stronie parking i szary budynek (budynek przedszkola).